Строителен надзор Екип - МГ ООД

Строителен надзор Екип - МГ ООД
Михаил Михайлов
Град: Хасково
Последно посетени: 27.01.2015
Автор\на обявите: 1

Публикувани: 26.01.2015

Описание:

Дружество специализирано в областта на създаване, процедиране и управление на инвестиционни проекти, консултантски услуги, включително оценка на проекти и строителен надзор, геодезически измервания, устройствено планиране (градоустройство) и изработване на лицензирани оценки на недвижими имоти, включително земеделски земи и гори.

Екип-МГ ООД е дружество специализирано в областта на създаване, процедиране и управление на инвестиционни проекти, консултантски услуги, включително оценка на проекти и строителен надзор, геодезически измервания и устройствено планиране (градоустройство). Екип-МГ ООД е вписано като проектантско бюро в публичния регистър на проектантските бюра воден от КИИП под рег. номер: 0067ПБ. В състава си включва проектанти с пълна и ограничена проектантска правоспособност по най-често използваните специалности при устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Разработва проекти в областта на градоустройството – планове за регулация и застрояване и парцеларни планове за съоръжения на техническата инфраструктура. В бюрото са създадени многобройни инвестиционни проекти за жилищни, административни, търговски, производствени, транспортно-комуникационни, обслужващи и други обекти.

Повече снимки (2):